JOBTEEKKI.FI-PALVELUN TIETOSUOJASELOSTE JA INFORMOINTIASIAKIRJA

Sivutomme osoitteet ovat: https://jobteekki.fi sekä https://app.jobteekki.fi

1. Rekisterinpitäjä

Jobteekki.fi / TI & MT Partners Oy
y-tunnus: 3089471-1
Yliopistonkatu 2
20100 TURKU

2. Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

Tuomas Ilmolahti
tuomas@jobteekki.fi
0505338881

3. Rekisterin nimi

Jobteekki.fi-palvelun asiakas- ja vierailijarekisteri (”rekisteri”)

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisteriin voidaan rekisteröidä henkilötietoja Jobteekki.fi-palvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttäjistä ja käyttäjinä olevien yritysten vastuuhenkilöistä (”Käyttäjät”) sekä Palvelun verkkosivustolla vierailevista. Palvelun Käyttäjiä ovat työnhakijat, ammattilaiset, pienyrittäjät sekä työnantajat, jotka voivat tarjota Palvelussa työpanostaan tai ilmoittaa avoimesta tehtävästä.

Käyttäjien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Palvelun tuottaminen, sopimusvelvoitteiden ja lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen, asiakassuhteiden hallinnointi ja kehittäminen, asiakasviestintä, Palvelun ja liiketoiminnan kehittäminen ja markkinoinnin suunnittelu, toteuttaminen ja kohdentaminen. Käyttäjien henkilötietoja voidaan käyttää myös Palveluun välittömästi liittyviin toimintoihin, kuten tiedotteisiin, laskutukseen ja tilastointiin. Verkkosivustolla vierailevien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tilastointi ja liiketoiminnan kehittäminen.

Palvelun käyttäminen edellyttää Palveluun rekisteröitymistä ja Käyttäjältä vaadittavien pakollisten henkilötietojen antamista. Henkilötietoja saatetaan käyttää markkinointitarkoituksissa.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1b) osapuolten välisen sopimuksen täytäntöönpano tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen ja/tai 1a) kohdan mukainen rekisteröidyn suostumus.

Henkilötietoja voidaan käyttää profilointitarkoituksiin. Henkilötietoja ei käytetä sellaiseen automaattiseen päätöksentekoon, jolla olisi oikeudellisia tai vastaavia vaikutuksia rekisteröidylle.

5. Rekisteriin kerättävät henkilötiedot

Rekisteriin kerätään Käyttäjistä seuraavia tietoja:

▪ Etu- ja sukunimi
▪ Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite)
▪ Sukupuoli ja ikä
▪ Henkilötunnus, jos palvelun kautta solmitaan työsopimus
▪ Asiakasnumero
▪ Käyttäjätunnus ja salasana Palvelussa
▪ Tilinumero ja muut laskutus- ja maksuyhteystiedot
▪ Käyttäjänä olevan yrityksen vastuuhenkilön nimike ja asema sekä tiedot yrityksestä (nimi, y-tunnus, muut julkiset rekisteritiedot ja yhteystiedot)
▪ Alle 18-vuotiaan Käyttäjän huoltajan tai edunvalvojan nimi ja suostumus Palvelun käyttöön
▪ Vapaaehtoiset tiedot (rekisteröidyn koulutus, ammatti, työnantaja, työkokemus ja ansioluettelo)
▪ Palvelun kautta tehdyt ilmoitukset, toimeksiannot ja tilaukset
▪ Käyttäjäpalautteet ja muut yhteydenotot
▪ Palvelun käytöstä kerätyt tiedot ja tietojen muutoshistoria
▪ Rekisteröidyn ilmoittama markkinointikielto

Rekisteri voi sisältää Käyttäjistä ja sivustolla vierailevista myös seuraavia tietoja:

▪ Evästeiden avulla kerättävät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selaintyyppi)

6. Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään rekisteröidyn rekisteröityessä Palveluun ja rekisteröidyn päivittäessä käyttäjätilinsä tietoja sekä muutoin rekisteröidyn palvelukäyttäytymisen perusteella. Tietoja voidaan kerätä myös nettisivuillamme käyttämiemme evästeiden kautta.

7. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät ja luovutukset EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin kerättyjä tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän Suomessa sijaitseville yhteistyökumppaneille, jotka tarjoavat rekisterinpitäjälle laskutus-, asiakasviestintä ja IT-palveluita.

Rekisteriin kerättyjä tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisteriin kerättyjä tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille edellyttäen, että kyseessä olevat yhteistyökumppanit kuuluvat Privacy Shield -järjestelyyn tai kykenevät muutoin EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla turvaamaan tietosuojan riittävän tason ja täyttämään tiedonsiirtoja koskevat vaatimukset.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään lähtökohtaisesti niin kauan kuin Käyttäjän sekä rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde ja Käyttäjän käyttäjätili on Palvelussa voimassa. Tilastointi- ja liiketoiminnan kehittämistarkoituksessa tietoja voidaan tämänkin jälkeen säilyttää anonymisoidussa muodossa.

Rekisterinpitäjä poistaa vanhentuneet, tarpeettomat ja virheelliset henkilötiedot heti saatuaan tästä tiedon.

9. Henkilötietojen suojaus

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti teknisin suojakeinoin ja tietosuojamenetelmin. Rekisteröityjen henkilötietoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, joilla on työhönsä tai toimeensa perustuen oikeus käsitellä tietoja. Tietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia ja he ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen. Henkilöstö on ohjeistettu henkilötietojen käsittelyyn.

Kaikki Käyttäjien henkilötiedot säilytetään sähköisessä muodossa palvelimilla. Rekisterinpitäjä käyttää henkilötietojen suojauksessa ajantasaista teknistä suojausta ja rekisterin palvelinlaitteistoa ylläpidetään hyvän tavan mukaisesti.

Jokaisella Käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Kirjautumistietoja ei säilytetä palvelimella selväkielisenä.

Rekisterinpitäjän lukuun tietoja käsittelevien yhteistyökumppanien kanssa on tehty henkilötietojen käsittelysopimukset, joissa käsittelijät sitoutuvat noudattamaan lainsäädäntöä sekä rekisterinpitäjän tietosuojaperiaatteita ja käyttämään tietoja vain rekisterinpitäjän määrittelemiin tarkoituksiin.

10. Tietoturvaloukkauksesta tiedottaminen

Mikäli rekisterinpitäjän tietoon tulee rekisterinpitäjän hallussa oleviin henkilötietoihin kohdistuva tietoturvaloukkaus, joka todennäköisesti aiheuttaa riskin rekisteröityjen oikeuksille tai vapauksille, rekisterinpitäjä tiedottaa loukkauksesta rekisteröidyille ilman aiheetonta viivästystä. Rekisterinpitäjä tutkii kaikki todennäköiset riskitilanteet perusteellisesti ja niistä raportoidaan valvontaviranomaiselle.

11. Suoramarkkinoinnin vastustaminen

Rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus kieltää henkilötietojen käyttö suoramarkkinointiin. Kielto voidaan tehdä sähköpostitse osoitteeseen info@jobteekki.fi.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää hänestä tallennettujen tietojen korjaamista, poistamista tai täydentämistä, mikäli tallennetut tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita tässä tietosuojaselosteessa yksilöidyn tietojenkäsittelyn ja keruun tarkoituksen kannalta. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojaan koskevan käsittelyn rajoittamista sekä oikeus pyytää henkilötiedot siirrettäväksi järjestelmästä toiseen.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Suostumuksen peruuttaminen johtaa käyttäjätilin poistamiseen Palvelusta. Peruutus ei vaikuta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Rekisteröidyn, joka haluaa käyttää yllä mainittuja oikeuksiaan, on esitettävä tätä koskeva yksilöity pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle (tietosuojaselosteen kohta 2) omakätisesti allekirjoitetussa tai vastaavalla tavalla varmennetussa muodossa.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, eli tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.

13. Muutokset tietosuojaselosteessa

Rekisterinpitäjä kehittää tarvittaessa henkilötietosuojakäytäntöjään muuttuvan lainsäädännön ja uusien tarpeiden myötä. Ajantasainen versio tietosuojaselosteesta löytyy verkkosivuiltamme osoitteesta: https://jobteekki.fi