JOBTEEKKI.FI-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT – (VOIMASSA 01.07.2020 ALKAEN)

1. PALVELUN KUVAUS

1.1.

Jobteekin (TI & MT Partners Oy, y-tunnus 3089471-1, jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) tuottaman ja ylläpitämän jobteekki.fi -verkkopalvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Käyttöehtoja sovelletaan myös Palveluntarjoajan ja Palvelun käyttäjän väliseen sopimussuhteeseen.

1.2.

Käyttäessään Palvelua käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä kaikessa Palvelun käytössä.

1.3.

Palvelu toimii verkkoalustana, jossa Palveluun rekisteröityneet työnhakijat ja pienyrittäjät ja toisaalta työnantajat (kukin jäljempänä ”Käyttäjä”) voivat tarjota työpanostaan tai ilmoittaa avoimesta tehtävästä (jäljempänä ”Kohde”). Toimeksianto tai tilaus työn tai palvelun suorittamiseksi on aina Käyttäjän ja toisen Käyttäjän tai kolmannen osapuolen välillä tehtävä oikeustoimi (jäljempänä ”Toimeksianto”). Kyseiset osapuolet sopivat keskenään Toimeksiannon ehdot eikä Palveluntarjoaja ole Toimeksiannon osapuoli.

1.4.

Palveluun rekisteröinti sekä oman työpanoksen tarjoaminen Palvelussa on lähtökohtaisesti maksutonta. Palveluntarjoaja veloittaa hinnastonsa ja näiden Käyttöehtojen mukaisen palkkionsa Toimeksiannon ilmoittamisesta. Tämän lisäksi Palveluntarjoaja voi tarjota Palvelussa muita maksullisia palveluita, joiden hinnoittelu ja ehdot esitetään ja niihin sitoudutaan erikseen Palvelussa.

2. KÄYTTÖOIKEUS

2.1.

Käyttäjä saa rekisteröidyttyään näiden Käyttöehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden Palveluun.

2.2.

Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa vaaditut tiedot (jäljempänä ”Käyttäjätiedot”), joiden avulla Käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä sekä valita salasanalla suojattu käyttäjäkohtainen tunnus (”Käyttäjätunnus”) Palvelun käyttämistä varten. Väärien Käyttäjätietojen antaminen on rikos.

2.3.

Käyttäjällä ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, lähettää edelleen tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan tietoja tai niiden osaa muutoin kuin näiden Käyttöehtojen sallimissa rajoissa. Käyttäjä sitoutuu pitämään Käyttäjätiedot ajan tasalla. Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta tai perua käyttöoikeus, mikäli kaikkia Käyttäjätietoja ei ole annettu tai tiedot on annettu puutteellisesti tai virheellisesti tai Käyttäjä ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.

2.4.

Palveluun rekisteröityvän Käyttäjän tulee olla vähintään 15-vuotias oikeustoimikelpoinen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö eli yhtiö tai yhteisö. Oikeushenkilön puolesta toimivalla tulee olla oikeus päättää ja sitoutua Palvelussa tehtäviin toimiin. Alle 18-vuotiaalta Käyttäjältä vaaditaan huoltajan tai edunvalvojan suostumus Palvelun käyttöön.

2.5.

Käyttäjät rekisteröidään Palveluntarjoajan asiakasrekisteriin. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Käyttäjätietoja asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon, Palvelusta tiedottamiseen sekä Palveluntarjoajan liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia (kuten suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimuksia) varten henkilötietolain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjä voi kieltää tietojensa käytön em. tarkoituksiin ilmoittamalla asiasta Palveluntarjoajalle. Henkilötietojen käsittely kuvataan tarkemmin tietosuojaselosteessa täällä. Hyväksymällä nämä Käyttöehdot Käyttäjä samalla vakuuttaa perehtyneensä Palvelun tietosuojaselosteeseen.

2.6.

Käyttäjätiedot ja Palvelussa ilmenevät muut tiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia ja Käyttäjä sitoutuu olemaan paljastamatta ja käyttämättä hyväkseen sekä käsittelemättä tietoja näiden Käyttöehtojen vastaisesti tai muuten oikeudettomasti. Palveluntarjoajalla on kuitenkin aina oikeus luovuttaa Kohteen ja kohteen ilmoittaneen Käyttäjän tietoja Palvelun tarkoituksen mukaisesti.

3. KÄYTTÄJÄN VASTUUT

3.1.

Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään toimimaan paitsi näiden Käyttöehtojen niin myös muiden Palvelusta ilmenevien ja sen käyttöön liittyvien ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti sekä noudattamaan tietosuoja- ja muuta soveltuvaa lainsäädäntöä.

3.2.

Käyttäjä sitoutuu kuvaamaan ilmoittamansa Kohteen Palvelussa totuudenmukaisesti ja kattavasti sekä antamaan Palvelussa Kohteesta pyydetyt tiedot. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, että Palvelussa ilmoitettu Kohde eli työpanos tai avoin tehtävä on todellisuudessa tarjolla Palvelussa kuvatulla tavalla ja Käyttäjällä on oikeus tarjota kyseistä Kohdetta Palvelussa sekä tehdä sitä koskeva toimeksiantosopimus.

3.3.

Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa kaikesta Käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Salasanan tai Käyttäjätunnuksen joutuessa ulkopuolisen tietoon, Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä Palveluntarjoajalle.

3.4.

Käyttäjä käyttää Palvelua omalla vastuullaan ja vastaa kaikista Palvelun käytöstä aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista. Palvelun käyttö edellyttää siihen soveltuvaa tietoturvallista laitteistoa ja ohjelmistoa, joiden tietoturvasta ja yhteensopivuudesta Käyttäjä vastaa.

3.5.

Palvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomen lainsäädännön mukaisesti. Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Käyttäjällä ei ole ilman Palveluntarjoajan tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

3.6.

Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston ilmaisemiseen tai levittämiseen tai tavalla, joka on hyvän tavan tai lain vastaista tai haitallista Palveluntarjoajalle, muille Palvelun Käyttäjille tai kolmansille. Käyttäjä vastaa Palveluun lisäämänsä materiaalin (esim. kirjallinen, kuva- tai videomateriaali) osalta siitä, että Käyttäjällä on kaikki tarvittavat tekijänoikeudet ja muun immateriaalioikeudet kyseiseen materiaaliin. Käyttäjä luovuttaa Palveluntarjoajalle taloudelliset oikeudet Palveluun toimittamaansa materiaaliin, sisältäen oikeuden luovuttaa oikeudet edelleen sekä muuttaa tai muokata Palvelun sisältämää aineistoa harkintansa mukaan. Käyttäjälle jää Palveluntarjoajasta riippumaton käyttöoikeus Palveluun toimittamaansa materiaaliin.

3.7.

Käyttäjän on esitettävä Palveluun liittyvät reklamaatiot viipymättä ja viimeistään 14 päivän kuluessa sähköpostitse osoitteeseen info@jobteekki.fi . Kuluttajaksi katsottavalla Käyttäjällä on lisäksi kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän peruutusoikeus Palvelun käytön aloittamisesta lukien, ei kuitenkaan enää sen jälkeen kun toimeksiantosopimus Palvelussa ilmoitetusta Kohteesta on syntynyt.

4. PALVELUNTARJOAJAN VASTUUT

4.1.

Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että Palvelu ja siihen kuuluva verkkosivusto olisi aina käytettävissä. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu, tai sen osa, tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, järjestelmän kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Palveluntarjoaja ei anna mitään takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.

4.2.

Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista, Käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai sähköpostitse. Muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu.

4.3.

Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjien tuottamasta sisällöstä tai sen oikeellisuudesta, kuten Käyttäjätietojen tai Käyttäjän ilmoittamien muiden tietojen oikeellisuudesta, Kohteen tiedoista tai Käyttäjän kelpoisuudesta tehdä toimeksianto.

4.4.

Palveluntarjoaja ei ole Kohteista tehtyjen Toimeksiantojen tai tilausten osapuoli. Toimeksiantojen solmiminen Palvelussa tai sen avustuksella tapahtuu Käyttäjän toimesta ja vastuu toimeksiannosta ja sen toteutumisesta on vain Käyttäjällä sekä toimeksiannon toisella osapuolella, ei Palveluntarjoajalla.

4.5.

Palveluntarjoaja ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita Asiakkaalle tai kolmannelle mahdollisesti aiheutuu Palvelun käytöstä, ilmoitetuista Kohteista, Kohteista tehdyistä toimeksiannoista tai muuten Palveluun liittyen.

4.6.

Palveluntarjoaja ei vastaa virheestä, viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu sellaisesta Palveluntarjoajasta riippumattomasta epätavallisesta ja ennalta arvaamattomasta syystä, jonka seurauksia Palveluntarjoaja ei kohtuullisin panoksin ole voinut välttää.

4.7.

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Palvelusta aineistoa ja sulkea Käyttäjätunnus Käyttäjältä, joka käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti tai, joka lisää Palveluun materiaalia, joka Palveluntarjoajan näkemyksen mukaan on sopimatonta, virheellistä tai haitallista Palveluntarjoajalle, muille Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle.

5. PALVELUNTARJOAJAN PALKKIO

5.1.

Palveluntarjoajalle syntyy oikeus palkkioon Palvelun Käyttäjältä, kun Käyttäjä on tehnyt Toimeksiannon tai muun työtilauksen Kohteesta, josta on edellisen kolmen (3) kuukauden aikana ilmoitettu Palvelussa.

5.2.

Palveluntarjoajan palkkio on Palveluntarjoajan hinnaston mukainen Käyttäjän Kohteesta tekemän Toimeksiannon tai muun työtilauksen mukaisesta arvonlisäverottomasta veloituksesta. Palveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevat Palvelun hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat nähtävissä Palvelussa. Palveluntarjoajan palkkion määrään lisätään arvonlisävero.

5.3.

Palveluntarjoajan palkkio erääntyy maksettavaksi Palveluntarjoajalle, kun ilmoitus on jätetty verkkoalustalle.

5.4.

Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Palveluntarjoajalle välittömästi sovitusta Toimeksiannosta sekä antamaan viivytyksettä Palveluntarjoajalle kaikki Toimeksiantoon ja sen osapuolten väliseen sopimussuhteeseensa sekä laskutukseen liittyvät tiedot, jotka ovat Palveluntarjoajan harkinnan mukaan tarpeen Palveluntarjoajan palkkion määrittämiseksi sekä veloittamiseksi.

5.5.

Palveluntarjoaja veloittaa palkkionsa Toimeksiannon jättämisestä TAI Palveluntarjoaja laskuttaa palkkion verkkolaskulla tai sähköpostitse.

5.6.

Laskutettaessa Palveluntarjoajan lasku erääntyy maksettavaksi seitsemän (7) päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Palkkion viivästyneestä maksusta peritään korkolain mukainen viivästyskorko sekä muistutusmaksu ja mahdolliset muut perintäkulut.

6. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

6.1.

Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välinen sopimus tulee voimaan Käyttäjän hyväksyessä nämä Käyttöehdot ja Palveluntarjoajan myöntäessä Käyttäjälle käyttöoikeuden Palveluun.

6.2.

Sopimuksen päättyessä Palveluntarjoaja sulkee Käyttäjän käyttäjätilin sekä poistaa Käyttäjän tallettaman aineiston Palvelusta. Sopimuksen päättymisestä tai irtisanomisesta huolimatta Käyttäjä on aina velvollinen suorittamaan Palveluntarjoajan palkkion näiden Käyttöehtojen kohdan 5 mukaisesti.

6.3.

Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Käyttöehtoja sekä hinnoitteluaan ilmoittamalla siitä Käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelussa. Muutokset tulevat voimaan neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä. Käyttäjä hyväksyy Käyttöehtoihin tehdyt muutokset käyttämällä Palvelua. Saatuaan muutoksista tiedon Käyttäjä voi irtisanoa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä Palvelun päättymään ennen muutoksen voimaantuloa. Irtisanomisella ei ole vaikutusta Käyttäjän velvollisuuteen maksaa Palvelustarjoajan palkkio aiemmin sovitun mukaisesti.

6.4.

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle Palvelun tai sen osan siirron yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta. Käyttäjä erityisesti tiedostaa, että Käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle.

7. MUUT EHDOT

7.1.

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Käyttäjän nimeä referenssinä myydessään omia palveluitaan.

7.2.

Palvelussa voidaan käyttää evästeitä. Evästeiden käytön estäminen tai niiden poistaminen saattavat vaikuttaa Palvelun tai sen osien toiminnallisuuteen.

8. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU

8.1.

Palveluun ja näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

8.2.

Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan riita Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajalla on lisäksi oikeus saattaa Palveluun liittyvä erimielisyys kuluttajansuojaviranomaisten selvitettäväksi.

9. PALVELUNTARJOAJAN YHTEYSTIEDOT

TI & MT Partners Oy (y-tunnus 3089471-1)
Osoite: Yliopistonkatu 2, 20100 Turku
Asiakaspalvelu: 0102007750 , info@jobteekki.fi